તમે શું શાેધી રહયાં છાે? અમને જણાવાે. નિચે Comment કરાે.

Gujarat Metro Rail Recruitment 2017 at www.gujaratmetrorail.com Careers Apply Online MEGA Bharti Tenders

June 7, 2017

Gujarat Metro Rail Recruitment

Gujarat Metro Rail Recruitment 2017, MEGA Recruitment 2017, Metro Link Express for Gandhinagar and Ahmedabad (MEGA) Co. Limited Recruitment 2017-18, Gujarat Metro Rail Notification. Hello guys, we know that you are searching for the MEGA Careers. MARU NAV GUJARAT has created this page to list all latest and upcoming Gujarat Metro Rail Vacancy. So, if you are one of those candidates who are interested in Government of Gujarat Jobs then you can have a look at the given space for all new vacancies. This page will provide all information about the Gujarat Metro Rail Project Vacancy in 2017 and 2018. Candidates must check this page time to time for the updates. If you are looking for the Gujarat Metro Rail Tender, then please check the official website www.gujaratmetrorail.com. We will update this Gujarat Metro Rail Jobs page frequently with the latest career opportunities. Now, check the given section for Gujarat Metro Rail Careers.

Gujarat Metro Rail Recruitment

UPDATE:
» MEGA Online Exam Call Letter 2017Download
Station Controller/Train Operator & Jr. Engineer | Customer Relations Assistant | Maintainer

MEGA Recruitment 2017

Gujarat Metro Rail Limited or the Metro Link Express for Gandhinagar and Ahmedabad (MEGA) Co. Limited issues various vacancies every year for the candidates. Currently, the Metro Rail Project is working in full phase in Ahmedabad. The first trail period run will be done in September 2017. This is why the company is looking for plenty of workforces to make this happen. Stay updated with us. You can also share your valuable feedback at the given area of our website. Thanks for visiting MARU NAV GUJARAT.

Check Latest Gujarat Metro Rail Recruitment Notifications – Click Here.

More from Maru Nav Gujarat Jobs