તમે શું શાેધી રહયાં છાે? અમને જણાવાે. નિચે Comment કરાે.

Maru Gujarat 10th June 2017 Updates

June 10, 2017

Maru Gujarat 10th June 2017 Updates – Maru Gujarat Updates on www.marunavgujarat.in

Maru Gujarat 10th June 2017 Updates

» GSERB Shikshan Sahayak Call Letter 2017 for Secondary & Higher SecondaryFull Details
ગુજરાત રાજ્ય માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શૈક્ષણિક સ્ટાફ ની ભરતી માટે ની પસંદગી સમિતિ, શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય
માધ્યમિક શાળાના શિક્ષણ સહાયક (સરકારી) માટેના કોલ-લેટર વર્ષ ૨૦૧૭ Secondary

ગુજરાત રાજ્ય માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શૈક્ષણિક સ્ટાફ ની ભરતી માટે ની પસંદગી સમિતિ, શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય
ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના શિક્ષણ સહાયક (સરકારી) માટેના કોલ-લેટર વર્ષ ૨૦૧૭ – Higher Secondary

» RRB Ahmedabad ASM Aptitude Test e-Call Letter 2017Download Now
Railway Recruitment Board (RRB) Ahmedabad ASM Admit Card 2017 – e-Call letter for Aptitude Test/ Typing Skill test for 3rd Stage Examination (CBT) of NTPC (Graduate) posts against CEN No. 03/2015.

» RRB Ahmedabad ASM Recruitment 2017 – Shortlisted Candidates for Aptitude TestDownload List

» GPSC Advt. No. 37/2016-17 Important Notification 2017Download
Accounts Officer, Class‐2 & Commercial Tax Officer, Class‐2

» VCFS Ahmedabad Female Village Coordinator Recruitment 2017 – Last Date: 25-06-2017 – Download

» GNLU Project Assistant Recruitment 2017 – Last Date: 17th June (Walk-In) – Check Notification

» GPSC Advertisement List – Forthcoming Vacancies – Upcoming Exam ListDownload 

» RNTCP Surendranagar Recruitment 2017 – Last Date: 16th June 2016 – Download Notification
Revised National Tuberculosis Control Programme (RNTCP)

» ITI Surendranagar Pravasi Supervisor Instructor Recruitment 2017 – Last Date: 23rd June 2017 – Download File
Notification Link | Application Form Link

» Gujarat Tribal Development Department (CTD) Recruitment 2017 – Last Date: 20th June 2017
Assistant Teacher Class – III Science Stream (Higher Secondary)
Advertisement | Details | Apply Online | Official Website

» UPSC Calendar 2018Download

» Gujarat Forest Department Beat Guard 5th Round Physical Test Call Letter 2017Download

» SSC Combined Recruitment Admit Card 2017Download
Junior Hindi Translator | Junior Translator | Senior Hindi Translator | Hindi Pradhyapak
Examination Date: 15th June 2017

» Baroda Manipal School of Banking Result 2017 for Online TestDownload

» Syndicate Bank PO (PGDBF) Final Result 2017Download | AnnouncementJoining Formats

» NIACL Assistant Result 2017Download

» NIACL Regional Language Test: State / UT: GUJARAT – List of shortlisted candidatesDownload

More from Maru Nav Gujarat Jobs

2 thoughts on “Maru Gujarat 10th June 2017 Updates

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *